Awda Berada : Iklan-Iklan Jawatan Kosong  
IKLAN-IKLAN
JAWATAN KOSONG
IKLAN-IKLAN
JAWATAN KOSONG
IKLAN-IKLAN
JAWATAN KOSONG
IKLAN-IKLAN
JAWATAN KOSONG

BAB
7(A)

BAB
38(A)

BAB
38(B)

Luar Negeri

Pemohon adalah dipelawa
terdiri daripada:

 • Rakyat Kebawah Duli
  Yang Maha Mulia Paduka
  Seri Baginda Sultan
  dan Yang Di-Pertuan
  Negara Brunei Darussalam
   

 • Pengiklanan dibuat untuk jawatan kosong yang perlu dipenuhi
   

 • Jawatan tersebut boleh
  diisikan secara lantikan
  baru atau kenaikan
  pangkat
   

 • Iklan dibukakan kepada
  orang ramai yang
  berkelayakan (termasuk
  pegawai-pegawai dan
  kakitangan-kakitangan Kerajaan)
   

 • Iklan disiarkan melalui
  akhbar rasmi Kerajaan
  seperti Pelita Brunei

Pemohon adalah dipelawa
terdiri daripada:

 • Rakyat Kebawah Duli
  Yang Maha Mulia Paduka
  Seri Baginda Sultan
  dan Yang Di-Pertuan
  Negara Brunei Darussalam
   

 • Pengiklanan dibuat untuk
  jawatan kosong yang
  perlu dipenuhi
   

 • Dipenuhi secara kenaikan
  pangkat
   

 • Iklan disiarkan melalui
  Pelita Brunei dan
  Surat Pemberitahuan
  Suruhanjaya Perkhidmatan
  Awam (SPA)
   

 • Iklan dibukakan kepada
  pegawai-pegawai dan
  kakitangan-kakitangan
  yang sedang berkhidmat
  di Kementerian -
  Kementerian dan
  Jabatan-Jabatan Kerajaan

Pemohon adalah dipelawa
terdiri daripada:

 • Rakyat Kebawah Duli
  Yang Maha Mulia Paduka
  Seri Baginda Sultan
  dan Yang Di-Pertuan
  Negara Brunei Darussalam
   

 • Hanya dipelawa untuk
  Pegawai dan Kakitangan
  di mana jawatan itu
  diiklankan
   

 • Bergaji bulan

 

 


ARKIB PENGIKLANAN JAWATAN KOSONG:

Tekan di sini