IKLAN JAWATAN-JAWATAN KOSONG DALAM PERKHIDMATAN AWAM

    DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM               

(TARIKH TUTUP: 3 DISEMBER 2008)

BILANGAN IKLAN: 46/11/08 (SPA/BMI)

 

 

 

NO

NAMA JAWATAN

TEMPAT MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN

 

1.

TENAGA PENGAJAR

PUSAT PEMBANGUNAN BELIA

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

C.2-3 EB.4  ($1,450-$2,620 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

 

1 HINGGA 10

&

CARA PERMOHONAN

 

 

 

2.

PEMERIKSA BANGUNAN KANAN

JABATAN BANDARAN, BANDAR SERI BEGAWAN

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

C.2 EB.3 ($1,450 - $2,270 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

3.

MERINYU METER

JABATAN PEKHIDMATAN ELEKTRIK

D.4 EB.5 ($1,225 - $1,625 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

4.

PENTERJEMAH

JABATAN-JABATAN KERAJAAN

D.3 EB.4-5 ($900 - $1,625 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

5.

PEMBANTU PEMELIHARAAN / MAKMAL

JABATAN MUZIUM-MUZIUM

D.3 EB.4-5 ($900 - $1,625 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

6.

PEMBANTU TEKNIK

JABATAN-JABATAN KERAJAAN

D.3-4 EB.5 ($900 - $1,625 SEBULAN)

D. 3 EB.4-5 ($900 - $1,625 SEBULAN)

D.1-2-3 EB.4-5 ($530 - $1,625 SEBULAN)

D.1-2 EB.3-4-5 ($530 - $1,625 SEBULAN)

D.1-2-3 EB.4 ($530 - $1,465 SEBULAN)

D.1-2 EB.3 ($530 - $1,125 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

7.

PENOLONG PENAKSIR

JABATAN TANAH

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

D.1-2-3 EB.4-5 ($530 - $1,625 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

8.

TRADESMAN TINGKAT I

JABATAN-JABATAN KERAJAAN

E.1-2-3 EB.4 ($515 - $875 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

9.

AMAH

KEMENTERIAN KESIHATAN

F.2-3-4-5 EB.6 ($495 - $790 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

10.

AMAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

F.2-3-4-5 EB.6 ($495 - $790 SEBULAN)

 

GH11.

JURUTERA

JABATAN KERJA RAYA

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

B.2 EB.3 (BAHAGIAN II)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

GH11 DAN GH12

&

CARA PERMOHONAN

 

 

GH12.

JURUUKUR BAHAN

JABATAN KERJA RAYA

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

B.2 EB.3 (BAHAGIAN II)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

 

 

 

                                             
  

 

                                 

<< Kembali Ke Maklumat Semasa                      

 

 

 

 

1.

TENAGA PENGAJAR

PUSAT PEMBANGUNAN BELIA

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

C.2-3 EB.4  ($1,450-$2,620 SEBULAN)

 

 

 

  KELAYAKAN MINIMUM:      

 

a)   i)  BDTVEC/BTEC Sijil Tertinggi Kebangsaan (HNC) atau kelulusan sebanding dalam

          bidang tersenarai di bawah:-

a.   Kerja Paip dan Pemasangan Paip (Plumbing and Pipe Fitting)

b.   Pendandan Rambut (Hair Stylish)

c.    Kimpalan (Welding)

d.   Pembaikan Badan Kenderaan (Vehicle Body Repair)

e.   Pemeliharaan Penyaman Udara dan Penyejukan (Air Conditioning and

      Refrigeration Maintenance)

f.    Solekan dan Dandanan Rambut

 

Kelulusan lebih tinggi adalah kelebihan.

 

ii)   Diploma Pendidikan atau Sijil Perguruan.

 

                                                          ATAU

 

b)  i)   BDTVEC/BTEC Diploma Kebangsaan Peringkat Biasa (ND) atau kelulusan sebanding dalam

          bidang tersenarai di bawah:-

 a.    Kerja Paip dan Pemasangan Paip (Plumbing and Pipe Fitting)

b.    Pendandan Rambut (Hair Stylish)

c.     Kimpalan (Welding)

d.    Pembaikan Badan Kenderaan (Vehicle Body Repair)

e.    Pemeliharaan Penyaman Udara dan Penyejukan (Air Conditioning and

       Refrigeration Maintenance)

f.     Solekan dan Dandanan Rambut

 

ii)     Diploma Pendidikan atau Sijil Perguruan.

 

iii)    Mempunyai pengalaman mengajar tidak kurang dari 3 tahun.

 

c)   Mempunyai pengalaman atau penguasaan kemahiran yang baik dalam bidang yang dikehendaki

      oleh jawatan dari segi teori dan amali.

 

 

   SYARAT-SYARAT KHAS:

 

  Latihan / Kursus mandatori

 

i)   Latihan / Kursus

 

Setiap pegawai yang dilantik dikehendaki mengikuti mana-mana latihan/kursus berikut

seperti yang akan ditentukan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dari semasa

ke semasa:

 

·        Peraturan-Peraturan Am

·        Peraturan-Peraturan Perkhidmatan

·        Peraturan-Peraturan Kewangan

·        Peraturan-Peraturan Keselamatan

·        Pertolongan cemas dan mencegah kebakaran

·        Perkembangan dasar-dasar belia (Youth Policy Development)

·        Kaedah Penyelidikan dan Penilaian (Research and Evaluation Methods)

·        Pengurusan konsultatif dan pertisipatif (Consultative and Participative Management)

·        Analisa pemilihan dasar (Policy-Option Analysis)

·        Perancangan Strategik (Strategic Planning)

·        Pengurusan Program dan Projek (Programme and Project Management)

·        Sistem maklumat pengurusan (Management Information System)

·        Pengurusan Tenaga Manusia (Human Resource Management)

·        Perkembangan Pendidikan dan Ekonomi (Educational and Economic Development)

·        Pengurusan Pendidikan (Educational Management)

·        Perkembangan Kurikulum (Curriculum Development)

·        Keusahawanan (Entrepreneurship)

·        Bimbingan dan kaunseling (Guidance and Counseling)

·        Lain-lain latihan/kursus yang difikirkan penting tertakluk kepada kehendak jawatan

 

Pegawai dilantik boleh dikecualikan dari mengikuti kursus-kursus yang dihadiri

sebelum perlantikan.

 

 

ii)         Latihan Industri / Penempatan

 

Jika perlu pegawai yang dilantik akan dikehendaki mengikuti penempatan

latihan industri/penempatan sama ada dengan jabatan-jabatan awam atau swasta

di dalam atau di luar negeri bagi tempoh yang ditetapkan oleh pihak Kementerian

Kebudayaan, Belia dan Sukan.

 

 

    TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

1.  Tugas-tugas Utama

 

a.     Mengajar dan melatih peserta-peserta di dalam Program Pembangunan Belia.

b.     Membantu dalam penyelidikan dan perkembangan kurikulum.

c.      Mengawas peserta-peserta dalam kegiatan tambahan dan latihan industri.

d.     Merekabentuk dan membuat alat bantu mengajar yang bersesuaian.

e.     Menganggotai mana-mana jawatankuasa yang ditentukan oleh pihak Pentadbiran Pusat.

f.      Mengendalikan lain-lain kursus/latihan disamping kursus/latihan yang formal.

 

2.    Lain-lain tugas yang ditetapkan oleh pihak Pentabdiran Pusat Pembangunan Belia dari semasa ke semasa.

 

 << Atas     

 

 

2.

PEMERIKSA BANGUNAN KANAN

JABATAN BANDARAN, BANDAR SERI BEGAWAN

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

C.2 EB.3 ($1,450 - $2,270 SEBULAN)

 

 

 

   KELAYAKAN MINIMUM:      

 

a) i)  BDTVEC/BTEC Sijil Tertinggi Kebangsaan (HNC) dalam bidang Bangunan atau bidang

         bersesuaian; atau kelulusan sebanding dalam bidang yang sama.  

 

         Kelulusan lebih tinggi dalam bidang sama adalah kelebihan.

 

ATAU

 

ii)  Berkhidmat dengan Kerajaan sebagai Pemeriksa Bangunan dalam tanggagaji D.3 tidak

     kurang dari 5 tahun atau dalam tanggagaji d.1 tidak kurang dari 7 tahun dan telah

     ditetapkan dalam jawatan.

 

b)  Hendaklah tahu dan mempunyai kebolehan dalam membaca peta bangunan serta

     boleh menyediakan laporan-laporan mengenai hal bangunan.

 

 

  TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB: 

 1. Membantu tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan kepada Penolong Pegawai Bandaran Tingkat I.
   

 2. Membuat kawalan dan pemeriksaan dari semasa ke semasa kepada bangunan-bangunan persendirian dan kawasan persekitaran di dalam kawasan-kawasan kawalan bagi memastikan pembinaan-pembinaan, tambahan dan ubahsuai bangunan / rumah / kedai mengikut peruntukan undang-undang di bawah akta Lembaga-Lembaga Bandaran Penggal 57 dan selaras dengan garispandu Bahagian Perancangan dan Kawalan Bangunan, Jabatan Bandar Seri Begawan.
   

 3. Memproses permohonan ubahsuai, bangunan, rumah, kedai, papantanda, kain rentang dan mengawal pemasangan iklan seperti poster, kain rentang, papantanda billboard bagi  memastikan pemasangan mendapat kebenaran bertulis dari Jabtan Bandaran Bandar Seri Begawan.
   

 4. Menyediakan laporan dan membuat sokongan cadangan bagi rancangan meningkatkan taraf kawalan Lembaga Bandaran Bandar Seri Begawan.
   

 5. Mengikut arahan dari semasa ke semasa dari pegawai atas.

 

<< Atas    

 

 

3.

MERINYU METER

JABATAN PEKHIDMATAN ELEKTRIK

D.4 EB.5 ($1,225 - $1,625 SEBULAN)

 

 

 

   KELAYAKAN MINIMUM:      

 

a)  i)  BDTVEC/BTEC Diploma Kebangsaan Peringkat Biasa (ND) dalam bidang Elektrik atau

         bidang bersesuaian, atau kelulusan sebanding dalam bidang yang sama.

 

         Kelulusan lebih tinggi dalam bidang sama adalah kelebihan.

 

                                                          ATAU

 

ii)  Berkhidmat dengan Kerajaan sebagai Pembaca Meter Tingkat I atau jawatan

     yang bersesuaian dalam tanggagaji D.1 tidak kurang dari 5 tahun.

 

     Lulus kursus singkat di Maktab Teknik Sultan Saiful Rijal Peringkat Pertama dan

     Kedua atau/dan kursus-kursus pendawaian dan pemasangan adalah kelebihan.

 

b) Kebolehan membaca berbagai-bagai Maximum Demand (M.D) dan Kilo Volt Amps (K.V.A)

    adalah kelebihan.

 

 

  TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB: 

 1. Memeriksa kad-kad Meter dari rumah ke rumah untuk mempastikan yang pembacaan dilakukan tepat pada masanya.
   

 2. Mengawasi Pembaca Meter Tingkat I, Pembaca Meter dan Kerani Legar.
   

 3. Menghadapi aduan-aduan orang ramai mengenai dengan apa-apa yang berkaitan dengan Bahagian Pembacaan Meter.
   

 4. Membuat laporan kerja termasuk laporan mengenai meter-meter rosak, penyambungan harian kepada Pegawai Kanan.
   

 5. Membantu dalam menyelesaikan punggutan bagi tuntutan pembayaran bekalan api elektrik (Outstanding).
   

 6. Membuka, memasang semula dan mengunci (Sealing) meter-meter.

 

<< Atas    

 

 

4.

PENTERJEMAH

JABATAN-JABATAN KERAJAAN

D.3 EB.4-5 ($900 - $1,625 SEBULAN)

 

 

 

   KELAYAKAN MINIMUM:      

 

a)  i)   BDTVEC/BTEC Sijil Kebangsaan Peringkat Biasa (NC) dalam bidang bersesuaian; atau

           kelulusan sebanding dalam bidang yang bersesuaian.

 

           Kelulusan lebih tinggi dalam bidang bersesuaian adalah kelebihan.

 

                                                          ATAU

 

ii)  Berkhidmat dengan Kerajaan dalam jawatan bersesuaian dalam tanggagaji D.1 tidak

     kurang dari 3 tahun dalam bidang yang berkaitan.

 

b)   Calon-calon yang mempunyai kebolehan dan pengalaman dalam bidang penterjemahan

      termasuk mempunyai pengetahuan membaca dan menulis Jawi adalah kelebihan.

 

 

   TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 

   KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

 

1. Menterjemah surat-surat, rencana-rencana dan seumpamanya menurut arahan dari semasa

    ke semasa.

 

2.  Tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa.

 

    JABATAN ADAT ISTIADAT NEGARA

 

1.   Bertanggungjawab kepada Pegawai Adat Istiadat.

 

2.  Menerima arahan menterjemah dokumen-dokumen atau artikel-artikel daripada Bahasa Melayu

     ke Bahasa Inggeris daripada Penterjemah Kanan. Menyediakan laporan mengenai kekurangan

     dan kerosakan perkakas dan peralatan.

 

<< Atas     

 

 

 

 

5.

PEMBANTU PEMELIHARAAN / MAKMAL

JABATAN MUZIUM-MUZIUM

D.3 EB.4-5 ($900 - $1,625 SEBULAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  KELAYAKAN MINIMUM:      

 

a)  i)  BDTVEC/BTEC Sijil Kebangsaan Peringkat Biasa (NC) dalam bidang bersesuaian; atau

         kelulusan sebanding dalam bidang bersesuaian.

 

         Kelulusan lebih tinggi dalam bidang bersesuaian adalah kelebihan.

 

                                                          ATAU

 

ii)  Berkhidmat dengan Kerajaan dalam jawatan bersesuaian dalam tanggagaji D.1 tidak

     kurang dari 3 tahun dalam bidang yang berkaitan.

 

b)  Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik.

     Berkebolehan membaca tulisan Jawi adalah kelebihan.

 

 

   TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB: 

 1. Bertanggungjawab kepada Pegawai Pemeliharaan.
   

 2. Memelihara bahan kajipurba di makmal dan di tapak penggalian dan koleksi bahan budaya di dewan pameran dan di stor.
   

 3. Memastikan keselamatan koleksi bahan budaya dan kebersihan kawasan kerja.
   

 4. Bersedia bertugas di luar waktu kerja dan di luar daerah apabila diperlukan.
   

    << Atas    

 

 

6.

PEMBANTU TEKNIK

JABATAN-JABATAN KERAJAAN

D.3-4 EB.5 ($900 - $1,625 SEBULAN)

D. 3 EB.4-5 ($900 - $1,625 SEBULAN)

D.1-2-3 EB.4-5 ($530 - $1,625 SEBULAN)

D.1-2 EB.3-4-5 ($530 - $1,625 SEBULAN)

D.1-2-3 EB.4 ($530 - $1,465 SEBULAN)

D.1-2 EB.3 ($530 - $1,125 SEBULAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   KELAYAKAN MINIMUM BAGI TANGGAGAJI D.3:    

 

a)  i)   BDTVEC/BTEC Sijil Kebangsaan Peringkat Biasa (NC) dalam bidang bersesuaian; atau

          kelulusan sebanding dalam bidang bersesuaian.

 

           Kelulusan lebih tinggi dalam bidang bersesuaian adalah kelebihan.

 

                                           ATAU

 

ii)  Berkhidmat dengan Kerajaan sebagai Pembantu Teknik / Pembantu Teknik Pelatih /

    Pelatih Pembantu Teknik atau Pelatih Teknik atau jawatan yang sebanding tidak kurang

    dari 3 tahun.

 

b)  Boleh membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik.

 

 

   KELAYAKAN MINIMUM BAGI TANGGAGAJI D.1:     

 

a) i)  BDTVEC/BTEC National Trade Certificate Grade 2 (NTC2) dalam bidang bersesuaian; atau

        kelulusan sebanding dalam bidang bersesuaian.

 

        Kelulusan lebih tinggi dalam bidang bersesuaian adalah kelebihan.

 

                                                          ATAU

 

ii)  4 Kepujian/Kredit mata pelajaran Sijil Am Pelajaran Brunei-Cambridge Peringkat Biasa

     atau kelulusan sebanding.

 

                                            ATAU

 

iii)  Berkhidmat dengan Kerajaan sebagai Pembantu Teknik Pelatih / Pelatih Pembantu Teknik

     atau Pelatih Teknik atau jawatan yang sebanding tidak kurang dari 3 tahun.

 

b)   Boleh membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik.

 

 

   TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 

   DI KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA:

 

   Jabatan Majlis Ugama Islam:

 

1.  Membantu Ketua Bahagian Wakaf dan Baitulmal dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan tanah Wakaf dan Baitulmal mengenai dengan :

 

i)   Mengemaskinikan data-data tanah Wakaf dan Baitulmal.

ii)  Membuat lawatan dan penyiasatan ke atas tanah-tanah Baitulmal dan tanah-tanah

     yang hendak diwakafkan.

iii) Membuat perhubungan dengan pegawai-pegawai di Jabatan-Jabatan Kerajaan

    yang berkaitan dengan pembelian peta-peta yang berkaitan dengan tanah-tanah Wakaf

    dan Baitulmal.

iv)   Menyediakan laporan berhubung dengan:

a)    Lawatan ke atas tanah-tanah Wakaf dan Baitulmal.

b)   Perundingan dengan orang ramai dan agensi-agensi Kerajaan berkaitan

      dengan urusan-urusan Wakaf dan Baitulmal.

 

2.  Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Ketua Bahagian dan Setiausaha Majlis Ugama Islam dari

     semasa ke semasa.

 

 Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan:  

 1. Menyelia dan mengawas penggunaan peralatan pendidikan dan alat-alat audio-visual.
   

 2. Mengawas Bahagian Elektrik dan peralatannya.
   

 3. Membantu kerja-kerja pemeliharaan bangunan seperti mengadakan pemeriksaan dan melaporkan kerosakan-kerosakan.
   

 4. Membantu kerja-kerja memproses data dalam komputer.

 

    Jabatan Hal Ehwal Ugama Temburong:  

 1. Bertanggungjawab secara langsung kepada Pembantu Teknik Kanan.
   

 2. Bertanggungjawab mengawasi keseluruhan kerja-kerja di Bahagian Teknikal termasuk kerja-kerja biasa dan juga projek-projek Jabatan.
   

 3. Bertanggungjawab menangani aduan orang ramai dari semasa ke semasa.
   

 4. Bertanggungjawab mengawasi serta membuat laporan bagi pembinaan sesuatu projek yang sudah siap atau yang dalam pembinaan dan perancangan Jabatan.
   

 5. Bertanggungjawab serta membuat peruntukan sesuatu projek yang akan dilaksanakan oleh Jabatan.
   

 6. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan daripada pegawai atasan.
   

 7. Bekerjasama dengan mana-mana pegawai yang bersangkutan dengan tugas harian serta membuat laporan bertulis dalam jangka 1 bulan setiap bulan.
   

 8. Memeriksa tapak-tapak projek yang dirancangkan oleh Jabatan dan Kerajaan dari semasa ke  semasa.
   

 9. Bertanggungjawab mengawasi serta membuat laporan mengenai dengan bangunan-bangunan Pejabat, Masjid, Balai Ibadat, Surau dan perumahan Kerajaan yang dibawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Ugama.
   

 10. Bersedia bertugas diluar waktu bekerja.

 

 

   DI JABATAN PERIKANAN:

 

Membantu Pembantu Teknik Kanan dalam kerja-kerja penyelenggaraan biasa terhadap alat-alat elektrik dan mekanikal termasuklah membuat kerja-kerja membaiki mengubahsuai alat-alat lengkapan, mendawai dan membantu dalam kerja-kerja pemasangan.

 

 

   DI KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN:

 

   Bahagian Kebudayaan dan Kesenian:  

 1. Menyediakan ‘ lighting plot’ dan mengendalikan peralatan lampu untuk latihan dan persembahan.
   

 2. Membuat pemeliharaan, merawat dan membaiki lampu-lampu, kabel-kabel dan memastikan ianya berfungsi sebelum digunakan.
   

 3. Membuat kerja-kerja ‘rigging’, ‘setting’ dan ‘de rigging’ lampu-lampu serta kelengkapan serta pendawaian dan pemasangan kabel-kabel untuk sesuatu latihan dan persembahan.
   

 4. Mencatat segala kelengkapan dan peralatan lampu-lampu.
   

 5. Berkesanggupan untuk bertugas di luar waktu pejabat atau daerah.
   

 6. Berpengalaman mengendalikan ‘Lighting Control Console’ di Dewan Digadong dan seumpamanya.
   

 7. Menerima arahan-arahan tugas dari Ketua Bahagian.

 

   Pusat Pembangunan Belia: 

 1. Bertanggungjawab terus kepada Ketua Pembantu Teknik dan Pegawai Belia dan Sukan.
   

 2. Membuat kerja-kerja pemeliharaan bangunan dan fasilitasi latihan kemahiran.
   

 3. Membuat pemeriksaan dan penyelidikan tempahan kerja yang akan dilaksanakan oleh pemborong.
   

 4. Menjaga, meneliti dan memastikan barang-barang keperluan latihan dalam keadaan selamat dan baik untuk digunakan.
   

 5. Menyediakan peralatan atau kemudahan yang akan digunakan bagi Latihan Kemahiran.
   

 6. Membuat pengawasan, laporan dan pendataan terhadap penggunaan keperluan latihan kemahiran.
   

 7. Membantu tenaga pengajar dalam melaksanakan dan pengawasan projek-projek yang difikirkan perlu.
   

 8. Menyediakan anggaran harga-kerja (cost-estimate) bagi kerja-kerja pemeliharaan dan keperluan latihan kemahiran.
   

 9. Menghubungi pemborong-pemborong bagi memenuhi keperluan barangan dari semasa ke semasa.

 

 

    DI POLIS DIRAJA BRUNEI:

 

1.  Membantu Pembantu Teknik Kanan dalam:

 

i)   Menyediakan sebutharga bagi kerja-kerja pemeliharaan / pembaikan bangunan.

ii)  Mengawasi dan mengurus perlaksanakan kerja-kerja pembinaan dan

     pemeliharaan / pembaikan bangunan.

iii) Memeriksa dan menilai kesempurnaan sesebuah projek untuk diluluskan dan

     seterusnya mengesahkan bayaran kemajuan bagi projek berkenaan.

iv) Menyediakan laporan bulanan ke atas kemajuan projek-projek pembinaan dan

     pemeliharaan / pembaikan bangunan.

 

2.  Lain-lain tugas yang diarahkan oleh pegawai dari semasa ke semasa.

 

 

   DI KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN:                   

 1. Bertanggungjawab mengendalikan kerja-kerja teknikal seperti Sistem P.A, Pembesar dan perakam suara, pengendalian kelengkapan / kemudahan mesyuarat dan sebagainya.
   

 2. Mengawasi dan mempastikan alat-alat teknikal sentiasa dalam keadaan baik dan selamat.
   

 3. Boleh membuat laporan teknikal bagi kerosakan dan/atau membuat cadangan-cadangan pembaikan.
   

 4. Bersedia bertugas pada bila-bila masa diperlukan termasuk hari kelepasan awam serta bersedia menerima tugas-tugas lain seperti yang diarahkan dari semasa ke semasa.

 

 

    DI JABATAN PENERBANGAN AWAM:                   

 1. Bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua Pembantu Teknik terhadap pengendalian, pemeliharaan dan penyenggaraan semua peralatan elektronik Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei Darussalam di Unit Kecil Perhubungan atau Surveillance / ATM atau pemaliman atau Terminal atau Kajicuaca iaitu dengan memberikan perkhidmatan yang licin dan menepati kehendak piawaian pertubuhan Antarabangsa Penerbangan Awam ‘(International Civil Aviation Organisation; ICAO) – ANNEX 10’ dan yang berkaitan dengannya.

 1. Memahami segala ciri-ciri prestasi yang telah dimaktubkan dan sekaligus diterapkan di dalam kerja harian.
   

 2. Berhubung rapat dengan Ketua Kumpulan / Ketua Pembantu Teknik.
   

 3. Memastikan kerja harian dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab iaitu:

 

i)   Kerja penyenggaraan selaras dengan peratuan / prosedur dan jadual-jadual yang

     telah ditetapkan dan yang telah dipersetujui dan disahkan oleh komiti.

ii)  Ubahsuai yang betul lagi sempurna terhadap sistem / peralatan.

iii)  Kerja pembaikan yang berperaturan dan memuaskan.

 

 1. Bekerjasama di dalam melaksanakan pemeriksaan tentukuran (penerbangan berkala) terhadap peralatan / sistem elektronik Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei Darussalam yang difikirkan perlu.
   

 2. Bekerjasama di dalam melaksanakan serta mengawasi projek pemasangan peralatan / sistem elektronik Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei Darussalam yang baru.
   

 3. Menyediakan dan menghadapkan laporan teknikal kepada Ketua Pembantu Teknik Unit Kecil   masing-masing bagi apa jua jenis kerosakan / kerja penyenggaraan terhadap peralatan /  sistem elektronik Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei Darussalam sebaik sahaja peralatan / sistem tersebut kembali beroperasi.
   

 4. Mematuhi peraturan-peraturan keselamatan di dialam kerja harian.
   

 5. Melaksanakan tugas-tugas tambahan jika diperlukan (kadangkala berkaitan dengan bahagian khususnya dan Jabatan amnya).

 

 

   DI PEJABAT DAERAH TEMBURONG:                   

 1. Bertanggungjawab secara langsung kepada Pembantu Teknik Kanan.
   

 2. Bertanggungjawab mengawasi keseluruhan kerja-kerja di Bahagian Teknikal termasuk kerja-kerja biasa dan juga projek-projek Jabatan.
   

 3. Bertanggungjawab menangani aduan orang ramai dari semasa ke semasa.
   

 4. Bertanggungjawab mengawasi serta membuat laporan bagi pembinaan jalan-jalan yang sudah siap atau yang dalam pembinaan dan perancangan Jabatan.
   

 5. Bertanggungjawab membuat pemeriksaan ke atas kerja-kerja Jabatan Daerah serta membuat laporan seperti pemeriksaan Tanah-Tanah TOL, Sungai-Sungai Penimbuk, Pemecahan Tanah dan Balai-Balai Raya yang terdapat dimukim-mukim, tambahan-tambahan dan sebagainya.
   

 6. Bertanggungjawab serta membuat peruntukan sesuatu projek yang akan dilaksanakan oleh Jabatan ini.
   

 7. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan daripada pegawai atasan.
   

 8. Bertanggungjawab serta membuat pemeriksaan dan laporan mengenai dengan tempat pembuangan sampah (Dumping Area) di Kawasan Labu.
   

 9. Bekerjasama dengan mana-mana pegawai yang bersangkutan dengan tugas harian serta membuat laporan bertulis dalam jangka 1 bulan setiap bulan.
   

 10. Memeriksa tapak-tapak projek yang dirancangkan oleh Jabatan dan Kerajaan dari semasa ke semasa.
   

 11. Bertanggungjawab mengawasi serta membuat laporan mengenai dengan bangunan-bangunan dan perumahan Kerajaan yang dibawah kawalan Jabatan Daerah Temburong.
   

 12. Bersedia bertugas diluar waktu bekerja.

 

  

<< Atas     

 

 

7.

PENOLONG PENAKSIR

JABATAN TANAH

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

D.1-2-3 EB.4-5 ($530 - $1,625 SEBULAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  KELAYAKAN MINIMUM:      

 

a)  4 Kepujian/Kredit mata pelajaran Sijil Am Pelajaran Brunei-Cambridge Peringkat Biasa atau

     kelulusan sebanding.

 

     Kelulusan lebih tinggi adalah kelebihan.

 

b)   Mempunyai pengalaman dalam hal ehwal tanah adalah kelebihan

 

 

    TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB: 

 1. Membuat pemeriksaan dan menyediakan laporan kemajuan tanah dan bangunan bagi tujuan penyediaan taksiran/penilaian harga tanah/bangunan bagi permohonan pengambilan balik tanah, kemudahan pinjaman kerajaan bagi membina rumah, taksiran untuk cukai stem dan cukai pesaka, harga khas tanah (premium).
   

 2. Membantu dalam kerja-kerja penganalisaan harga-harga jual beli, harga dan sewa bangunan dan menyimpan serta mengemaskini rekod taksiran yang telah dibuat.

  

<< Atas     

 

 

8.

TRADESMAN TINGKAT I

JABATAN-JABATAN KERAJAAN

E.1-2-3 EB.4 ($515 - $875 SEBULAN)

 

 

 

  KELAYAKAN MINIMUM:      

 

a) i)  BDTVEC/BTEC Sijil National Trade Certificate Grade 3 (NTC3) dalam bidang teknikal yang bersesuaian.

 

        Kelulusan lebih tinggi dalam bidang sama adalah kelebihan.

 

                                                          ATAU

 

ii) Berkhidmat dengan Kerajaan sebagai Tradesman Tingkat II dalam tanggagaji F.3 tidak

    kurang dari 3 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

 

   TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 

    DI JABATAN PERTANIAN: 

 1. Mendokumentasikan laporan-laporan hasil keluaran Jabatan / Bahagian-Bahagian / Unit-Unit yang memerlukan.
   

 2. Menyediakan keperluan dan pemasangan alat kelengkapan yang dikehendaki untuk kegunaan persidangan, permesyuaratan, perjumpaan dan lawatan.
   

 3. Mengambil gambar ‘still photo’ dan video semasa persidangan permesyuaratan, perjumpaan, lawatan dan lain-lain kegiatan Jabatan Pertanian.
   

 4. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diarahkan oleh ketua unit dari semasa ke semasa.

 

 

    DI PEJABAT DAERAH TEMBURONG: 

 1. Melakukan kerja-kerja pengimpalan (Welding).
   

 2. Membantu membuat kerja-kerja mekanik.
   

 3. Memelihara kawasan tempat bekerja supaya sentiasa bersih dan selesa.


    DI JABATAN BANDARAN TUTONG: 

 1. Bertugas di Bahagian Bengkel Jabatan Bandaran Tutong untuk melaksanakan tugas-tugas membaiki kerosakan-kerosakan kenderaan-kenderaan berat kepunyaan Jabatan Bandaran Tutong seperti Trak Sampah, Cargo Crane, Trak Tipper, Pick Up, Wheel Loader, Tanker Air.
   

 2. Bertanggungjawab untuk membaiki kerosakan mesin-mesin rumput jenis sikut.
   

 3. Menjalankan tugas-tugas Tradesman Tingkat Khas semasa ketiadaanya (Tradesman Tingkat Khas).

 

   DI JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT DAN SERIA: 

 1. Membuat kerja-kerja pemeliharaan dan membaiki ke atas kenderaan jentera berat dan ringan, mesin-mesin yang terdapat dalam jabatan.
   

 2. Membuat kerja-kerja mekanikal (kerosakan kecil) bagi Bangunan Kerajaan dibawah kawalan Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Seria.
   

 3. Membuat laporan setiap kerja-kerja yang selesai dilaksanakan dan diuji cuba bagi memastikan kenderaan dan mesin-mesin yang dibaik pulih dalam keadaan baik dan selamat digunakan.
   

 4. Mengikut arahan kerja dari ketua dan pihak atasan dari semasa ke semasa jika diperlukan.

 

 

 

 << Atas    

 

 

9.

AMAH

KEMENTERIAN KESIHATAN

F.2-3-4-5 EB.6 ($495 - $790 SEBULAN)

 

 

 

   KELAYAKAN MINIMUM:      

 

a)  Penilaian Menengah Bawah (PMB) atau kelulusan sebanding.

 

     Kelulusan lebih tinggi adalah kelebihan.

 

b)  Berumur diantara 18 tahun hingga 35 tahun.

 

 

  TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB: 

 1. Bekerja secara bergilir-gilir di sepanjang 24 jam.
   

 2. Dikehendaki membuat kerja-kerja pembersihan di dalam wad-wad dan unit-unit jika diperlukan.
   

 3. Menyediakan air panas untuk pesakit-pesakit.
   

 4. Menolong Jururawat memandikan pesakit / menghantar pesakit ke unit-unit yang ditentukan ataupun mengemas dan memasang cadar katil.

<< Atas   

 

 

10.

AMAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

F.2-3-4-5 EB.6 ($495 - $790 SEBULAN)

 

 

 

KELAYAKAN MINIMUM:      

 

a)   Penilaian Menengah Bawah (PMB) atau kelulusan sebanding.

 

      Kelulusan lebih tinggi adalah kelebihan.

 

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB: 

 1. Dikehendaki membuat kerja-kerja pembersihan di dalam bilik-bilik Darjah / Kuliah, Dewan Auditorium, Dewan Jubli Perak, Asrama, Surau dan kawasan-kawasan Maktab.
   

 2. Menyediakan hidangan / jamuan bagi acara-acara yang diadakan oleh Maktab seperti mesyuarat, tetamu-tetamu dan sebagainya.

 

<< Atas   

 

 

GH11.

JURUTERA

JABATAN KERJA RAYA

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

B.2 EB.3 (BAHAGIAN II)

 

 

 

   KELAYAKAN MINIMUM:      

 

a) Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Kejuruteraan atau kelulusan Profesional dalam bidang bersesuaian; atau kelulusan sebanding dalam bidang yang sama.

 

     Kelulusan lebih tinggi dalam bidang sama adalah kelebihan.

 

 

   TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 

    Bahagian Perkembangan Air (SWD) 

 1. Melapor kepada Jurutera Air Daerah.
   

 2. Mentadbir dan memantau perancangan, rekabentuk dan perlaksanaan projek baru sistem bekalan air termasuk menyediakan dan menguruskan tawaran dan sebutharga projek- projek berkenaan.
   

 3. Bertanggungjawab ke atas pengurusan kewangan projek, aspek-aspek keselamatan dan  kebersihan serta housekeeping projek bagi projek-projek dibawah jagaan beliau.
   

 4. Bertanggungjawab ke atas pengurusan kakitangan bawahan dan kontraktor-kontraktor dalam perlaksanaan projek-projek yang diberikan.
   

 5. Menyediakan dan menyerahkan laporan bulanan berkenaan perkembangan perlaksanaan projek-projek dibawah jagaan.
   

 6. Menyelaras dengan unit-unit lain dibawah Jabatan Perkhidmatan Air, jabatan-jabatan lain, pihak konsultan dan kontraktor-kontraktor dalam melaksanakan projek-projek di bawah Jabatan Perkhidmatan Air.
   

 7. Merancang dan menyediakan permohonan dan keperluan peruntukan kewangan bagi projek- projek yang sedang dalam perlaksanaan dan permohonan projek baru.
   

 8. Menerima arahan dan melaksanakan kerja-kerja lainnya seperti yang diarahkan ketua.

 

 

    Bahagian Struktur (STE) 

 1. Mengendalikan dan mengurus projek-projek dari peringkat awal hingga ke peringkat selepas siap pembangunan (Projek Implementation).
   

 2. Menghadap laporan bulanan bagi kedudukan projek yang dikendalikan termasuk perbelanjaan.
   

 3. Bertanggungjawab ke atas pengurusan kakitangan yang dibawah kumpulan masing-masing.
   

 4. Menyediakan dan memberikan latihan / tunjuk ajar kepada kakitangan Bahagian ini.
   

 5. Menyediakan dan memberikan latihan / tunjuk ajar kepada kakitangan dari jabatan-jabatan lain di bawah Jabatan Kerja Raya yang memerlukannya dan kepada kumpulan pelajar yang dalam penempatan sambil belajar ke Bahagian ini.
   

 6. Memantau perkembangan kakitangan dibawah kumpulan masing-masing dari semasa ke semasa.

 

 

    Bahagian Kaji Selidik dan Ujian Bahan Binaan (BKS-UBB) 

 1. Merancang perkembangan makmal, mengurus, memelihara dan pelaksanaan ujian-ujian bahan-   bahan pembinaan.
   

 2. Menyediakan pelan induk bagi perlaksanaan makmal yang efisyen, kerja-kerja ‘R&D’ dalam bidang pembinaan dan melaksanakan semua perancangan di bawah projek berkenaan.
   

 3. Membantu Jurutera Kerja dalam menganalisa, memantau dan memelihara keberkesanan piawaian pembinaan, prosedur-prosedur ujian, spesifikasi bahan-bahan binaan serta sistem pengurusan dan proses pengiktirafan akreditasi makmal.
   

 4. Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Jurutera Kerja dari semasa ke semasa.

 

 

    Bahagian Pengurusan Bangunan (SBM) 

 1. Membuat perhubungan dengan pengguna / pelanggan untuk mendapat skop kerja.
   

 2. Menyediakan taksiran harga untuk kerja-kerja pembinaan dan pemeliharan.
   

 3. Menyediakan dokumen tawaran, lukisan kedudukan bangunan dan lain-lain (spesifikasi dan senarai tawaran).
   

 4. Membuat penilaian tawaran.
   

 5. Mengawas kerja-kerja pembinaan dan pemeliharan.
   

 6. Mentadbir kontrak pembinaan.
   

 7. Memastikan mutu kerja-kerja yang dilaksanakan memenuhi keperluan Jabatan.
   

 8. Membuat pemeriksaan kerja-kerja pembinaan yang dilaksanakan oleh Jabatan lain dan perunding / firma.
   

 9. Menyelesaikan akaun kontrak.
   

 10. Mengurus pegawai / kakitangan bawahan.
   

 11. Mengurus buruh dalaman.
   

 12. Mengurus stor bangunan jika diperlukan.
   

 13. Apa jua yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh pegawai atasan.

 

 

    Bahagian JKR, Kuala Belait (SKB) 

 1. Bertanggugnjawab secara langsung kepada Penolong Pengarah atau Jurutera Kerja Kanan atau Jurutera Air Daerah atau Jurutera Kerja.
   

 2. Merancang, mengurus, mengawal atur, perlaksanaan, pemantauan, penyediaan terhadap perbelanjaan bagi projek-projek Rancangan Kemajuan Negara (RKN), projek Jabaan (Departmental) dan perbelanjaan Khas (OCSE) di bawah kawalan masing-masing.
   

 3. Bertanggungjawab ke atas Pengurusan Operasi dan Pemeliharaan serta perkembangan ke atas kerja-kerja Bangunan, Jalan Raya, Air dan Gas, Saliran dan Pembentungan.
   

 4. Menyediakan rekabentuk, jadual (schedule) dan ‘Bill of Quantities’ bagi projek-projek yang terancang.
   

 5. Memantau perkembangan, menyelaras dengan terperinci perlaksanaan projek-projek yang dilaksanakan.
   

 6. Memastikan taraf pengendalian, pemeliharaan dan penyelenggaraan yang dilaksanakan menepati mengikut garis pandu dan perancangan tahunan (year planner).
   

 7. Melawat tapak binaan atau tapak pemeliharaan dan membuat laporan mengenai perkembangan status kemajuan projek dibawah pengawasannya.
   

 8. Mengetahui aspek etika kerja dan keselamatan kerja di tapak binaan.
   

 9. Lain-lain arahan kerja yang diamanahkan dari semasa ke semasa oleh Pegawai Atasan.

 

<< Atas

 

 

GH12.

JURUUKUR BAHAN

JABATAN KERJA RAYA

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

B.2 EB.3 (BAHAGIAN II)

 

 

 

   KELAYAKAN MINIMUM:      

 

a) Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Ukur Bahan, atau kelulusan sebanding dalam bidang yang sama.

 

     Kelulusan lebih tinggi dalam bidang sama adalah kelebihan.

 

b) Menjadi ahli badan professional yang diiktiraf seperti Royal Institution of Chartered Surveyor,

    United Kingdom atau yang setaraf dengannya adalah kelebihan.

 

 

     TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 

a)   Pada Peringkat ‘Pre-Contract’

 

a)   Menyediakan anggaran pembangunan.

 

b)  Menyediakan notis tawaran bagi tawaran terbuka dan surat jemputan bagi tawaran

      secara jemputan.

 

c)   Menyediakan dokumen tawaran.

 

d) Memeriksa dan meneliti dokumen tawaran sebelum dihantar kepada pihak Unit

     Dokumen Kontrak, Pejabat Timbalan Ketua Pengarah untuk pembahagian kepada penender.

 

e)  Menganalisa dan seterusnya membuat sokongan tawaran.

 

b)  Pada Peringkat ‘Post-Contract’

 

a)   Menilai kerja-kerja pembinaan di tapak bina bagi tujuan pembayaran kemajuan.

 

b)   Menyediakan sijil bayaran kemajuan dan mana-mana dokumen yang berkaitan.

 

c)  Menyediakan pesanan perubahan dan mana-mana dokumen yang berkaitan,

     termasuk berunding dan mempersetujui kuantiti serta harga dengan pihak kontraktor.

 

d) Melawat dan menilai kerja-kerja tambahan di tapakbina bagi tujuan pembayaran

     pesanan perubahan.

 

e) Menilai kerja-kerja asal dan tambahan di tapak bina bagi tujuan pembayaran sebelum

     terakhir (‘Final Account).

 

f)  Menyediakan sijil bayaran sebelum terakhir dan mana-mana  dokumen yang berkaitan.

 

g)  Di sepanjang masa pembinaan, memaklumkan dan memberi nasihat kepada pihak klien

     dan kumpulan projek mengenai dengan penyata kewangan bagi projek tersebut.

 

h)  Memberi nasihat dalam perkara yang berkaitan dengan kontrak.

 

i)  Menghadiri mesyuarat sama ada di tapakbina atau di pejabat-pejabat Kerajaan.

 

j)   Menyediakan analisa harga pembangunan di penghujung kontrak.

 

    TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB LAIN

 

a)  Bertanggungjawab kepada Ketua Juruukur Bahan dan Juruukur Bahan Kanan.

 

b)   Meneliti dan menyemak dokumen tawaran daripada mana-mana Bahagian di Jabatan Kerja

      Raya apabila diperlukan.

 

c)   Menjalankan peralihan tugas-tugas Juruukur Bahan yang bercuti.

 

d)  Menjalankan kerja-kerja ‘Ad-hoc’ seperti diarahkan oleh Ketua Bahagian atau Pengarah dari

     semasa ke semasa.

 

e)  Memantau menyusun dan mengurus kegiatan kebajikan Bahagian Ukur Bahan.

 

<< Atas    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPAT MENGHANTAR BORANG
BAGI BILANGAN 1 HINGGA 10:

 

 PENYAMBUT TETAMU TINGKAT 2

PEJABAT SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

BANGUNAN SPA, LAPANGAN TERBANG LAMA

BERAKAS BB3510

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TEL NO: 2381961/2383455

(BHG. IKLAN)

 

TEMPAT MENGHANTAR BORANG
BAGI BILANGAN GH11 DAN GH12:

 

 TEMPAT MENGHANTAR

BORANG PERMOHONAN

BAGI BILANGAN

GH11 DAN GH12:

 

KETUA PENGARAH KERJA RAYA,

BAHAGIAN PENTADBIRAN,

IBU PEJABAT JABATAN KERJA RAYA

LAPANGAN TERBANG LAMA BERAKAS BB3510

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 

TARIKH TUTUP MENGHANTAR

 BORANG PERMOHONAN

BAGI BILANGAN GH11 DAN GH12:

26 NOVEMBER, 2008

                                     

 Atas