IKLAN JAWATAN-JAWATAN KOSONG DALAM PERKHIDMATAN AWAM

    DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM               

(TARIKH TUTUP: 02 JANUARI 2008)

BILANGAN IKLAN: 50/12/07 (SPA/BMI)

 

 

 

NO

NAMA JAWATAN

TEMPAT MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN

 

1.

KETUA PENYELIDIKAN

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

B.2 EB.3 ($2,270 - $4,240 SEBULAN)
Tugas Dan Tanggungjawab

1 8

&

CARA PERMOHONAN

 

 

 

2.

PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM

JABATAN MAJLIS-MAJLIS MESYUARAT NEGARA

B.2 EB.3 ($2,270 - $4,240 SEBULAN)
Tugas Dan Tanggungjawab

 

3.

PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN

JABATAN KESELAMATAN DALAM NEGERI

C.3-4 EB.5 ($1,990 - $2,970 SEBULAN)
Tugas Dan Tanggungjawab

 

4.

PENOLONG PEGAWAI PEPERIKSAAN

UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

G.5 ($1,485 - $2,155 SEBULAN)
Tugas Dan Tanggungjawab

 

5.

KETUA PASUKAN

BAHAGIAN PERUBATAN DAN KESIHATAN,

JABATANARAH PENTADBIRAN DAN TENAGA MANUSIA,

KEMENTERIAN PERTAHANAN

D.1-2 EB.3 ($530 - $1,125 SEBULAN)
Tugas Dan Tanggungjawab

 

6.

PENJAGA MALAM

JABATAN-JABATAN KERAJAAN

D.1 EB.2 ($530 - $820 SEBULAN)
Tugas Dan Tanggungjawab

 

7.

PENYELENGGARA STOR TINGKAT III

PEJABAT PENERBANGAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA

E.1-2-3 EB.4 ($515 -$875 SEBULAN)
Tugas Dan Tanggungjawab

 

8.

PENCARUK

JABATAN-JABATAN KERAJAAN

F.1-2-3-4 EB.5 ( $445- $700 SEBULAN)
Tugas Dan Tanggungjawab

  

 

                                 

<< Kembali Ke Arkib                                       

 

 

 

 

1.

KETUA PENYELIDIKAN

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

B.2 EB.3 ($2,270 - $4,240 SEBULAN)

 

 

 

KELAYAKAN MINIMUM:

 

a)      Ijazah Sarjana Muda dalam bidang bersesuaian; atau kelulusan sebanding dalam bidang bersesuaian.

 

         Kelulusan lebih tinggi dalam bidang bersesuaian dan mempunyai pengetahuan / pengalaman dalam
         membuat penyelidikan adalah kelebihan.

 

 

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB: 

 1. Membantu merancang / memantau kegiatan-kegiatan penyelidikan yang berkaitan dengan bidang tugas dan tanggungjawab Kementerian.
   

 2. Membantu memantau perlaksanaan / mereview Dasar-Dasar dan Akta-Akta Kementerian.
   

 3. Mengawas pengumpulan dan penyimpanan data dan maklumat yang up to date.
   

 4. Meneliti / menyediakan maklumat-maklumat bagi keperluan penggubalan dasar, kertas konsep dan ucapan-ucapan dasar yang berkaitan dengan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.
   

 5. Meneliti dan menyemak deraf penerbitan-penerbitan yang dikendalikan oleh Bahagian seperti hasil kajian / penyelidikan dan sebagainya.
   

 6. Menyemak Deraf Memorandum Persefahaman antara Kementerian dengan Organisasi berkaitan di negara-negara lain.
   

 7. Membantu menyediakan Kertas-Kertas Kerja dan Kertas-Kertas Konsep.

 

 

 

<< Atas

 

 

2.

PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM

JABATAN MAJLIS-MAJLIS MESYUARAT NEGARA

B.2 EB.3 ($2,270 - $4,240 SEBULAN)

 

 


KELAYAKAN MINIMUM:

 

a)         Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Perhubungan Awam / Komunikasi Massa atau bidang bersesuaian; atau kelulusan sebanding dalam bidang-bidang yang sama.

 

Kelulusan yang lebih tinggi dalam bidang sama adalah kelebihan.

 

b)         Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris serta lulus dengan Kepujian/Kredit mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dalam peperiksaan Sijil Am Pelajaran Brunei-Cambridge Peringkat Biasa atau kelulusan sebanding.

 

c)          Berkemahiran dalam menggunakan teknologi maklumat (IT) dan komputer.

 

d)          Mempunyai perwatakan, kualiti dan kaliber yang bersesuaian.

 

e)          Berkebolehan dalam menghadapi orang ramai termasuk wartawan dan media massa.

 

f)            Fasih bertutur dalam bahasa lain adalah kelebihan.

 

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB: 

 1. Menghadiri Persidangan-Persidangan di Negara-Negara ASEAN dan Antarabangsa.
   

 2. Mengendalikan urusan-urusan lawatan di dalam dan luar Negara.
   

 3. Menjadi jurucakap rasmi / sanggamara.
   

 4. Meningkatkan dan mempertahankan imej organisasi.
   

 5. Menyalur maklumat kepada pihak awam.
   

 6. Menyelaras dan mengawasi program organisasi secara lebih berkesan.
   

 7. Menangani masalah dan konflik.
   

 8. Mewujudkan perhubungan rapat di antara media dalam dan luar organisasi.
   

 9. Mewujudkan sistem maklum balas yang berkesan.
   

 10. Menjadi sumber maklumat dan rujukan.
   

 11. Menyelaras dan menyebar program-program Kerajaan dan menggalakan penglibatan orang ramai dalam program tertentu.
   

 12. Lain-lain dan tanggungjawab yang diarahkan oleh Pegawai atasan dari semasa ke semasa.

 

<< Atas

 

 

3.

PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN

JABATAN KESELAMATAN DALAM NEGERI

C.3-4 EB.5 ($1,990 - $2,970 SEBULAN)

 

 

 


KELAYAKAN MINIMUM:

 

a) i)  BDTVEC/BTEC Diploma Tertinggi Kebangsaan (HND) dalam bidang bersesuaian; atau kelulusan   sebanding dalam bidang bersesuaian.

 

ATAU

 

ii)          Berkhidmat di Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dalam jawatan bersesuaian dalam tanggagaji
 C.1 tidak kurang dari 5 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

ATAU

 

iii)         Pernah berkhidmat dengan Pasukan Keselamatan seperti Angkatan Bersenjata Diraja Brunei
(ABDB), Pasukan Polis Diraja Brunei dan sebanding dalam tanggagaji C.1 atau tanggagaji
 sebanding tidak kurang dari 5 tahun serta lulus dalam ujian bertulis.

 

 Kelulusan yang lebih tinggi dalam bidang bersesuaian dan/atau kebolehan dan pengalaman
 tentang pengurusan dan penyeliaan satu Pasukan Anggota Keselamatan adalah keutamaan.

 

b)          Berumur tidak lebih dari 35 tahun.

 

c)           Tidak memakai kacamata/kanta lengkap melebihi 100 Degree.

 

d)          Calon-calon yang terdiri daripada bekas anggota Keselamatan hendaklah mempunyai rekod pekhidmatan
 yang baik dan bersih daripada kesalahan disiplin bagi tempoh 3 tahun kebelakangan, dan
 mengemukakan nama 2 orang Referees yang dikenali lebih 5 tahun. (Melengkapkan Borang Pengakuan
 Biodata).

 


TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 

 1. Bertanggungjawab kepada Komandan atau Pegawai Penyelianya (Supervising Officer) bagi tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan kepada bidang tugasnya.

 

 1. Membantu mengekalkan perhubungan (liaison) dan kerjasama dengan agensi-agensi Kerajaan (Kementerian-Jabatan) bagi penyelarasan perkara-perkara keselamatan (security).

 

 1. Mengumpul maklumat-maklumat yang diperlukan bagi Pemeriksaan atau Kajian Semula Keselamatan dan membantu melaksanakan kawalan keselamatan yang dikehendaki.

 

 1. Membantu mengemaskinikan arahan-arahan tetap bagi tempat-tempat keselamatan.

 

 1. Mengenalpasti keperluan-keperluan dan membantu Pegawai Keselamatan menyusun program pendidikan dan latihan keselamatan.

 

 1. Membantu Pegawai Keselamatan melakukan Pemeriksaan Keselamatan keatas tempat keselamatan seperti yang dijadualkan.

 

 1. Menjalankan, jika dikehendaki, siasatan awal apabila terjadi kejadian Pelanggaran Keselamatan atau aduan terhadap anggota keselamatan.

 

 1. Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan keselamatan (security) yang diaturkan oleh Komandan dari masa dari masa.

 

<< Atas

 

 

4.

PENOLONG PEGAWAI PEPERIKSAAN

UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

G.5 ($1,485 - $2,155 SEBULAN)

 

 

 

KELAYAKAN MINIMUM:

 

a) i)   BDTVEC/BTEC Sijil Tertinggi Kebangsaan (HNC) dalam bidang bersesuaian; atau kelulusan sebanding dalam bidang bersesuaian.

 

 Kelulusan lebih tinggi adalah kelebihan.

 

ATAU

        ii)      Sijil Pendidikan / Diploma Pendidikan dan telah berkhidmat di Kementerian Pendidikan dalam
 tanggagaji G.2 tidak kurang dari 10 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

b)        Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab dengan baik.

 

c)         Berkebolehan menggunakan komputer adalah kelebihan.

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 

 1. Membantu Penolong Pendaftar, Bahagian Peperiksaan dalam:

 

i.          Menyediakan Jadual Peperiksaan, Jadual Pengawas Peperiksaan, Bilik/Pusat Peperiksaan,
Peralatan-peralatan Peperiksaan dan lain-lain.

ii.         Memastikan perjalanan peperiksaan dengan sempurna dan teratur.

iii.        Memproses markah dan mengendalikan pengeluaran keputusan peperiksaan Universiti.

 

 1. Kerja-kerja penyediaan skrol ijazah, diploma dan sijil.
   

 2. Melaksanakan lain-lain tugas yang diarah Pendaftar dari semasa ke semasa.

 

<< Atas

 

5.

KETUA PASUKAN

BAHAGIAN PERUBATAN DAN KESIHATAN,

JABATANARAH PENTADBIRAN DAN TENAGA MANUSIA,

KEMENTERIAN PERTAHANAN

D.1-2 EB.3 ($530 - $1,125 SEBULAN)

 

 

 

KELAYAKAN MINIMUM:

 

a) i) 4 Kepujian/Kredit mata pelajaran Sijil Am Pelajaran Brunei-Cambridge Peringkat Biasa; atau kelulusan sebanding.

 

Kelulusan yang lebih tinggi adalah kelebihan.

 

ATAU

 

ii)         Berkhidmat dengan Kerajaan dalam jawatan Tukang Pancut atau Pemungut Serangga atau jawatan sebanding dalam tanggagaji E.1 tidak kurang dari 5 tahun.

 

b) Berpengalaman dalam membaiki swingtog machine adalah kelebihan.

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 1. Bertanggungjawab menjaga dan mengawasi buruh dalam kawalan kesihatan.
   

 2. Melapor di mana terdapat tempat kekotoran seperti pembiakan nyamuk, lalat, lipas dan sebagainya.

 

<< Atas

 

6.

PENJAGA MALAM

JABATAN-JABATAN KERAJAAN

D.1 EB.2 ($530 - $820 SEBULAN)

 

 

 

 

KELAYAKAN MINIMUM:

 

a) i) 4 Kepujian/Kredit mata pelajaran Sijil Am Pelajaran Brunei-Cambridge Peringkat Biasa atau kelulusan sebanding.

 

Kelulusan yang lebih tinggi adalah kelebihan.

 

ATAU

 

ii)         BDTVEC/BTEC National Trade Certificate Grade 2 (NTC2) dalam bidang bersesuaian atau kelulusan sebanding dalam bidang bersesuaian.

 

ATAU

 

iii)         Berkhidmat dengan Kerajaan dalam jawatan bersesuaian dalam tanggagaji E.1 tidak kurang 5 tahun.

 

b)         Berpengalaman dalam kerja-kerja berkaitan diberi keutamaan.

 

c)    Tinggal di kawasan yang berdekatan adalah kelebihan.

 

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 

 1. Membantu kakitangan Pusat STEP menyusun dan menyediakan kelengkapan untuk mesyuarat, perjumpaan atau majlis yang dikendalikan oleh Pusat STEP.

 

 1. Menjaga keselamatan pelajar / pegawai / hartabenda / kemudahan / serta kawasan amnya dimana sahaja Pusat STEP mengadakan program / aktiviti / majlis.

 

 1. Membantu Pembantu pejabat menaikkan bendera semasa ketiadaan pelayan pejabat (semasa cuti atau cuti sakit).

 

 1. Lain-lain tugas dan arahan yang diberikan oleh Ketua Pusat STEP atau pegawai-pegawai Pusat STEP dari masa ke semasa.

 

<< Atas

 

7.

PENYELENGGARA STOR TINGKAT III

PEJABAT PENERBANGAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA

E.1-2-3 EB.4 ($515 -$875 SEBULAN)

 

 

 

 

 

KELAYAKAN MINIMUM:

 

a) i)     Lulus Penilaian Menengah Bawah (PMB); atau kelulusan sebanding serta telah berkhidmat dengan
Kerajaan dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

  Kelulusan lebih tinggi adalah kelebihan.

 

ATAU

 

ii)         Berkhidmat dengan Kerajaan dalam Bahagian V tidak kurang dari 5 tahun dan telah ditetapkan
dalam jawatan.

 

b)         Mempunyai pengetahuan dan/atau pengalaman dan/atau kebolehan dalam bidang Simpan Kira dan/atau Perakaun dan/atau Penyelenggaraan Stor dan/atau Pembelian dan Perbekalan dan/atau pengurusan/ pemesanan barang-barang stor, alat kelengkapan dan alat ganti yang berbagai bentuk dan/atau kerja-kerja berkaitan dengan stor adalah kelebihan.

 

c)          Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Inggeris dengan baik adalah kelebihan.

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 

 1. Di tugaskan bagi menyelenggara salah satu stor yang ada di Penerbangan KDYMM.


 

<< Atas

 

8.

PENCARUK

JABATAN-JABATAN KERAJAAN

F.1-2-3-4 EB.5 ( $445- $700 SEBULAN)

 

 

 

 


KELAYAKAN MINIMUM:

 

a)     Mempunyai Sijil Kecekapan Pegawai Laut kelas 9 terhad yang dikeluarkan oleh Jabatan Laut.

 

b)     Mestilah Pandai berenang dan berkebolehan membaiki kerosakkan kecil.

 

c)      Mengetahui selok-belok sungai di negara ini dan berpengalaman dalam memberikan bantuan
  kecemasan adalah kelebihan.

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 

 1. Membantu Pemandu Motorsangkut di dalam menyediakan segala keperluan logistik dan keselamatan sebelum sesuatu perjalanan sungai.

 

 1. Menentukan serta memastikan kesemua penumpang yang menaiki temuai patuh dengan segala aspek keselamatan yang telah ditetapkan.

 

 1. Menyusun serta menentukan posisi duduk penumpang di dalam temuai sesuai dengan segala aspek pengangkutan yang telah ditetapkan serta memastikan kesemua penumpang naik / turun temuai dengan selamat lagi teratur. Menunjukkan serta menasihati Pemandu Motorsangkut akan arah haluan perjalanan sungai yang selamat bagi temuai tersebut bilamana diperlukan.

 

 1. Memerhati serta mengenalpasti segala halangan yang terdapat di hadapan temuai sewaktu melakukan perjalanan di sungai dan seterusnya memberikan amaran awal kepada Pemandu Motorsangkut.

 

 1. Membantu Pemandu Motorsangkut di dalam aspek menyelamat penumpang serta harta benda bilamana temuai yang dinaiki terlibat di dalam sebarang bencana yang tidak dapat dielakkan.

 

 1. Membantu Pemandu Motorsangkut di dalam kerja-kerja pemeliharaan serta pembaikan temuai, injin motorsangkut serta lain-lain peralatan / perkakas yang berkaitan.

 

 1. Mengambilalih tugas sebagai Pemandu Motorsangkut secara sementara bilamana diperlukan oleh sesuatu keadaan yang terdesak ataupun atas arahan Pegawai Atasan.

 

 1. Menjalankan sebarang tugas sepertimana yang diarahkan oleh Pegawai Atasan.

 

<< Atas

 

 

 

TEMPAT MENGHANTAR

 BORANG PERMOHONAN

BAGI BILANGAN

1 HINGGA 8:

 PENYAMBUT TETAMU TINGKAT 1

PEJABAT SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

BANGUNAN SPA, LAPANGAN TERBANG LAMA

BERAKAS BB3510

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TEL NO: 2381961/2383455 (BHGN. IKLAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Kembali Ke Maklumat Semasa